top of page

Försäljnings- och leveransvillkor

Inledning

Dessa villkor skall tillämpas i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse.

Leveransbestämmelser

Om inte andra leveransbestämmelser särskilt avtalats, tillämpas Allmänna Leveransbestämmelser NL 09, med tillägg NPV 09, samt Tekniska leveransbestämmelser – Lås och beslag NTLB 11

Leveransvillkor

Verklig fraktkostnad debiteras om ej annat avtalats.

Leveranssätt

Leverans sker regelmässigt med DB Schenker eller PostNords Företagspaket/Pallett.

Returvillkor

Köparen äger rätt att efter säljarens godkännande returnera beställd fullgod lagervara i obruten och oskadad förpackning. Anskaffade varor kan ej returneras om ej annat avtalas. Kreditering sker därvid efter fakturerat pris med avdrag av 20%, dock minst 50:-.

Reklamationer

Vid eventuella reklamationer skall dessa, och åtgärder kring de samma, alltid godkännas av Göthes Teknik AB innan de utförs.

Emballage

Vid palleveranser debiteras aktuell pallavgift för godkända pallar om kunden till Göthes Teknik AB ej angett sitt pallregistreringsnummer. För kreditering av godkända pallar skall dessa inlämnas till DB Schenker och registreras på Göthes Teknik ABs pallkonto nr. 11019866. För halvpallar, pallboxar, papprör e.dyl. debiteras verklig kostnad.

Miljö

Göthes Teknik AB är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar, samt miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.

Betalningsvillkor

30 dagar från fakturadatum netto, dröjsmålsränta debiteras med 8 % över gällande referensränta vid försenad betalning. Förseningsavgift om 450 kronor per faktura debiteras enligt lag om ersättning för inkassokostnader mm.

Priser

Samtliga priser är noterade i SEK och exkl. moms. Leveransdagens pris och villkor gäller för varje enskilt leveranstillfälle. Göthes Teknik AB förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle revidera avtalade priser, såväl brutto- som nettopriser, för den händelse att priser och andra kostnader förändras utanför Göthes Teknik ABs kontroll. Exempel på detta kan vara materialbrist, ökade råvarupriser eller av samhället pålagda avgifter.

Valutaklausul

För priser vilka är baserade på andra valutor än den svenska kronan, förbehåller sig Göthes Teknik AB rätten till valutajustering vid exceptionella förändringar av valutakursen.

Garantivillkor

Garantiutfästelser, utöver vad som återfinns i de överenskomna leveransbestämmelseinnehållen, tillämpas ej. Ansvar för fel regleras enligt leveransbestämmelsernas innehåll, dvs. samma villkor som Göthes Teknik AB generellt tillämpar i svensk marknad.

Övrigt

Försålt gods förblir Göthes Teknik ABs egendom till dess full betalning erlagts.

Ansvar

Göthes Teknik AB är ansvarsförsäkrade i Länsförsäkringar.

Konfidentiellt

Eventuell bifogad offert / avtal behandlas konfidentiellt mellan parterna.

Ring vår Order & Kundservice

bottom of page